МАК-АЛБ е релативно нова агенција за судски преводи на домашниот пазар, но доста динамична агенција, која во главно својата дејност ја извршува во делот на писмени и усни преводи, од и на голем број странски јазици.

Списокот на нашите free-lance преведувачи од А категорија е долг и ги содржи имињата на преведувачите на кои јазиците кои ги говорат и пишуваат и за кои завршиле соодветно образование им се мајчини јазици и истите преземените работи и обврски ги извршуваат со најголема посветеност. Ние преземената работа и обврски ги извршуваме внимателно, ефикасно и во договорените рокови.

Поволните цени, довербата, одличното познавање на јазиците и коректноста се само дел од причините кои директно влијаат на постојаното зголемување на бројот на правни и физички лица кои ги користат нашите услуги, што ни овозможува успешно да се движиме кон десетгодишнината од успешното работење на домашниот пазар. Брзината, стручноста и квалитетот се клучните елементи кои не издвојуваат од останатите субјекти од соодветната дејност.

Агенцијата за судски преводи МАК-АЛБ е основана во месец Јули 2010 година. Идејата за основање на агенцијата произлезе од потребата на пазарот и недостатокот на квалитетни преведувачи.

Поради постојаното зголемување на побарувачката на правните и физичките лица и после тригодишно делување на домашниот пазар како free-lance преведувачи, двата основачи одлучија да биде основана Агенцијата за судски преводи МАК-АЛБ.

Називот на правното лице беше избран со цел да насочува кон преводите од македонски на албански јазик и обратно, односно единствената услуга која агенцијата ја нудеше во тоа време. Неколку месеци по започнувањето со работа “МАК-АЛБ” ги започнува првите соработки со преведувачи именувани за превод од и на други странски јазици, за потребите на домашните правни и физички лица од различни дејности.

Сериозноста, посветеноста и ангажирањето на стручни преведувачи и кадар, во годините после основањето на “МАК-АЛБ” ја претвораат агенцијата во верен партнер на најголемите и најуспешните компании. Денес Агенцијата за судски преводи МАК-АЛБ нуди преведувачки услуги на и од повеќе од дваесет јазици, додека долгиот список на преведувачи и клиенти, правни и физички лица, домашни и странски, ја позиционираат агенцијата помеѓу најдобрите правни лица кои делуваат во областа на преводите.