Стратешките планови на раководниот тим помогнаа Агенцијата за судски преводи МАК-АЛБ да соработува и нејзини клиенти да станат правни и физички лица кои својата дејност ја извршуваат и работаат на целата територија на Република Македонија и надвор од истата, постојано да се подобрува услугата на самата агенција и постојано да се зголемува бројот на вработени и преведувачи кои се ангажираат за потребите на нашите клиенти.

Следењето на модерните трендови од областа на преведувањето и почитувањето на соодветните стандарди, што овозможуваат сигурни и квалитетни услуги, е нашиот основен мотив во работењето и доближувањето до потребите на правните и физичките лица.